from 
Thu 1.03.12
(All day)
to 
Sun 1.04.12
(All day)

Artist/Gardener in Residence program

with 
in 

[NL] OPROEP VOOR WASTL RESIDENTIE
Kunstenaar/ Tuinier/ Botanicus in Residentie programmaIn het kader van de Europese projecten Resilients en EITC is nadine op zoek naar kunstenaars voor het Wastl Residentie programma. Het project Wastl gaat over het ontdekken en opzetten van stedelijke tuinen, voedselproductie en het onderzoeken van veerkrachtige 'resilient' systemen naar de toekomst toe. 

 

nadine is op zoek naar residenten die willen meewerken aan deze bestaande structuren en die nieuwe concepten willen ontdekken en ontwikkelen in het veld van duurzaam tuinieren, mobile growing units, permacultuur, afval verwerking en design.

We zijn op zoek naar een kunstenaar die geïnteresseerd om een engagement op lange termijn aan te gaan, waar hij of zij autonoom kan werken en ontwikkelen, alsook wil samenwerken met nadine aan het bestaand Wastl project.

 

Residentieperiode: april-mei 2012, september-oktober 2012

 

 

Wastl 2012

 

Wastl is een lokaal tuinproject, dat werd opgestart in Schaarbeek, Brussels achter het gemeenschapscentrum De Kriekelaar. Hier werd een model tuin met verticale tuinconstructies gebouwd in 2010. In 2011 lag de focus op het technisch ontwikkelen van irrigatie systemen en opzetten van nieuwe mobiele tuin modellen. 

In 2012 willen we onze technische ervaring aanscherpen - met name verder de hangende mobiele growing units ontwikkelen, experimenteren met het constructiemateriaal en hen weerbaarder maken voor het hele jaar door. Mogelijk beginnen we ook met het organiseren van creatieve training sessies om bij mensen thuis op balkons, terrassen, etc te tuinieren. Op een meer lokaal stedelijk niveau willen we kijken hoe we educatieve projecten kunnen opzetten voor jong en oud met lokale partners.

 

Wie geïnteresseerd is, wordt uitgenodigd een gemotiveerde mail te sturen met een project beschrijving waaraan je wil werken tijdens de residentie en een CV toegespitst op je aanvraag. bruna@nadine.be

 

[EN] CALL FOR APPLICATIONS


 

In the context of the European projects Resilients and EITC, nadine is looking for artists for the Wastl Residence programme. The Wastl project is about the discovery and creation of urban gardens, food production, and research into ‘resilient’ systems for the future.

 

nadine is looking for residents who are willing to collaborate on the existing structures and want to discover and develop new concepts in the field of sustainable gardening, mobile growing units, permaculture, rubbish recycling, and design.

We are looking for an artist who is interested in a long-term commitment, during which he/she can work and develop independently, but who also wishes to collaborate with nadine on the existing Wastl project.

Residence period: April-May 2012, September-October 2012

 

 

Wastl 2012

 

Wastl is a local garden project which was launched in Brussels behind the community centre De Kriekelaar in Schaarbeek. A model garden was built here in 2010 using vertical garden constructions. The focus in 2011 was on the technical development of irrigation systems and the creation of new mobile garden models.

In 2012 we wish to sharpen our technical expertise, namely by further developing the hanging mobile growing units, experimenting with building materials and making them more resistant for the whole year. We might also start organizing creative training sessions so as to garden on people’s balconies, terraces, etc. At a more local urban level we want to see how we can set up educational projects for the young and old with local partners.

 

If you’re interested, send a motivated e-mail with a description of the project you want to work on during the residence as well as a CV focused on your application: bruna@nadine.be

 

 

 

[FR]   OPEN CALL

 

Dans le cadre des projets européens Resilients et EITC, nadine cherche des artistes pour le programme Résidence Wastl. Le projet Wastl propose de découvrir et de mettre sur pied des jardins urbains, de la production d’aliment et d’examiner des systèmes 'résilients' orientés vers l’avenir. 

 

nadine cherche des résidents ayant envie de collaborer aux structures existantes ainsi que de découvrir et développer de nouveaux concepts dans le domaine du jardinage durable, des modules de culture mobiles, de la permaculture, du traitement des déchets et du design.

Nous cherchons un artiste (H/F) intéressé par un engagement à long terme, souhaitant travailler et évoluer de manière autonome, en collaborant avec nadine au projet Wastl existant.

 

Périodes de résidence : avril-mai 2012, septembre-octobre 2012

 

 

Wastl 2012

 

Wastl est un projet de jardin local qui a vu le jour dans la commune bruxelloise de Schaerbeek, derrière le centre communautaire De Kriekelaar. Un jardin modèle composé d’éléments verticaux y a été construit en 2010. En 2011, l’accent a été mis sur le développement technique de systèmes d’irrigation et l’aménagement de nouveaux modèles de jardins mobiles.

En 2012, nous voulons affiner notre expérience technique – à savoir aller plus loin dans le développement d’unités de culture suspendue mobiles, ainsi que dans l’expérimentation de matériaux de construction et l’amélioration de leur résistance au fil des saisons. Si possible, nous aimerions également organiser des séances de formation créatives pour jardiner chez les gens, sur les bacons et les terrasses. À un niveau urbain plus local, nous voulons voir comment mettre sur pied, avec des partenaires locaux, des projets éducatifs pour les jeunes et les moins jeunes.

 

Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer un mail motivé avec une description du projet auquel vous souhaitez travailler pendant la résidence, accompagné d’un CV plus spécifiquement axé sur votre demande. bruna@nadine.be