from 
Sun 1.01.17
13:00
to 
Thu 31.12.20
12:00

nadine

[NL] nadine is een Brussels laboratorium voor actuele transdisciplinaire kunst. Doorheen (in-situ) residenties, onderzoeksprojecten en workshops, krijgen kunstenaars ruimte om zich te ontwikkelen. nadine is sterk geaffilieerd met performance, kunst in de openbare ruimte, multimedia-installaties, ervaringsgerichte projecten waarbij de grens tussen creatie/productie, onderzoek en presentatie wordt afgetast.

[EN] nadine is a Brussels-based laboratory for contemporary transdisciplinary arts. Through (on-site) residencies, research projects and workshops, artists are given the space to develop their practice. nadine is closely affiliated with performance, art in the public space, multimedia installations, experience-oriented projects that explore the boundaries between creation and production, research and presentation.

[FR] nadine est un laboratoire bruxellois pour l’art actuel transdisciplinaire. Via des résidences (in-situ), des projets de recherche et des workshops, elle offre aux artistes un espace pour se développer. nadine est particulièrement active dans le domaine de la performance, de l’art dans l’espace public, des installations multimédia et des projets axés sur l’expérience qui explorent la frontière entre création et production, recherche et présentation.

Locaties / Venues / Lieux

+ dinA - Nieuwbrug 3 Rue du Pont Neuf - 1000 Brussels
[NL] Sinds juni 2017 is het bureau van nadine gevestigd een kleine vitrineruimte in het centrum van Brussel waar ze kunstenaars uitnodigt om met deze specifieke locatie aan de slag te gaan. Deze permanent zichtbare locatie biedt mogelijkheden om met het publiek in dialoog te gaan, en biedt een context om op zoek te gaan naar presentatiemogelijkheden voor transdisciplinair werk (of een afgeleide daarvan).
[EN] Since June 2017 nadine rents a small gallery space in the centre of Brussels where she invites artists to work with this specific venue. This permanently visible location offers opportunities for dialogue with the public, and provides a context in which to explore various presentation possibilities for transdisciplinary work (or a derivative thereof). In 2018 nadine’s office will also be located here.
[FR] Depuis juin 2017 nadine loue un petit espace d’exposition au centre de Bruxelles où elle invite les artistes à travailler avec ce lieu spécifique. Ce lieu visible en permanence offre l’opportunité d’entrer en dialogue avec le public et fournit un contexte pour des recherches sur les possibilités de présentation d’œuvres transdisciplinaires (ou ce qui en découle). En 2018, les bureaux de nadine s’installeront également dans ce lieu.  

+ n0dine – Lakensestraat 105 Rue de Laeken - 1000 Brussels 
[NL] Een gedeelde project- en presentatieruimte voor kunstenaars ondersteund door nadine (in samenwerking met Various Artists). Gedurende zes maanden per jaar nodigt nadine kunstenaars uit om deze ruimte te gebruiken.
[EN] A shared presentation space and projectroom for artists supported by nadine (in collaboration with Various Artists). During six months per year, nadine invites artists to use this space.
[FR] Un espace partagé pour des projets artistiques et présentations visuelles des artistes soutenu par nadine (en collaboration avec Various Artists). Pendant six mois par an nadine invite des artistes a utilisé cette espace.

+ Buratinas – solar-powered boat 
[NL] Buratinas is een kleine zonne-energie boot, die fungeert als residentie plek voor korte periodes. Met Buratinas kunnen kunstenaars de Belgische waterwegen verkennen en werken in dit specifieke landschap.
[EN] Buratinas is a a small solar-powered boat that functions as a short-term residency space. Artists are invited to explore Belgian waterways and to work with and in this specific landscape.
[FR] Buratinas est un petit bateau fonctionnant à l’énergie solaire utilisé comme lieu de résidence pour des séjours de courte durée. Avec Buratinas, les artistes peuvent explorer les cours d’eau belges et travailler dans ce paysage spécifique.

Wandering Arts Biennial

[NL] Wandering Arts Biennial (WAB) is een onderzoeks- en productiebiënnale die zich richt op mobiliteit, alternatieve productie en presentatie methoden, en nomadische praktijken van kunstenaars.
Omdat veel kunstenaars en creatieve denkers mobiliteit, nomadisme en temporaliteit gebruiken als instrument of creatieve methode in hun artistieke praktijk, creëerde nadine in 2014 WAB als een open platform waarbinnen werk in een onafhankelijke context kan worden getoond, gedeeld en gecommuniceerd.
Voor elke editie wordt een publicatie, Wandering Arts Book, uitgegeven waar alle deelnemers uitgenodigd worden een bijdrage te leveren over hun projecten en/of onderzoek.

[EN] The Wandering Arts Biennial (WAB) is a research and production biennial that focuses on mobility, aberrant production and presentation methods, and the nomadic practices of artists.
Because many artists and creative thinkers use mobility, nomadism and temporality as an instrument or creative method in their artistic practice, nadine created WAB in 2014 as an open platform where work can be shown, shared and communicated in an independent context.
Each edition is followed by a publication, the Wandering Arts Book, featuring contributions from all participating artists.

[FR] La Wandering Arts Biennial (WAB) est une biennale de recherche et de production consacrée à la mobilité, aux méthodes de production et de présentation alternatives ainsi qu’aux pratiques nomades des artistes.
nadine a créé WAB en 2014 parce que beaucoup d’artistes et de penseurs créatifs utilisent la mobilité, le nomadisme et la temporalité en tant qu’instruments ou méthodes créatives dans leur pratique artistique. WAB est conçue comme une plate-forme ouverte permettant de montrer, partager et communiquer une œuvre dans un contexte indépendant.
Chaque édition s’accompagne d’une publication, le Wandering Arts Book, à laquelle tous les participants sont invités à contribuer. 

Ondersteuning / Support / Soutien

[NL]
+ dossier ondersteuning
nadine ondersteunt Brusselse kunstenaars bij het opmaken van subsidie dossiers en budget beheer. We gidsen hen doorheen de vele mogelijkheden, reiken ons netwerk aan en gaan op zoek naar de juiste personen of organisaties voor ondersteuning.
Wij ondersteunen in dit proces meestal kunstenaars die actief zijn in het transdisciplinaire veld en/of met artistiek onderzoek (functie ‘ontwikkeling’, discipline ‘transdisciplinair’ (VG) en trajectsubsidies (VGC)). nadine biedt als partner in projecten en trajecten artistiek advies, productie, en budgetbeheer.
Bij goedkeuring van de beurs of het project, begeleidt nadine de kunstenaar desgevallend verder zowel inhoudelijk als zakelijk.
+ ondersteuning op maat
nadine is een flexibele organisatie die zich richt op de noden van hedendaagse kunstenaars. We staan open voor diverse samenwerkingen in projecten/onderzoeken/persoonlijke trajecten/ presentaties waarbij nadine een betekenisvolle rol kan spelen.

[EN]
+ application support
nadine supports Brussels-based artists with their funding applications and budget management. We guide them through the many options of the Flemish applications, offer our network and help them look for the right people or organizations for support.
We mostly offer our support to artists applying in the transdisciplinary field and in artistic research (function ‘ontwikkeling’, transdisciplinary discipline (VG) and trajectory subsidies (VGC)).
As a partner in projects and developments, nadine can offer artistic advice, production assistance or budget management.
If a grant or project is approved, nadine can, if necessary, further accompany the artist in terms of both substance and management.
+ customized support
nadine is a flexible organization that gears itself towards the needs of contemporary artists. We are thus open for collaboration in various projects/research/personal trajectories/presentations where nadine can play a meaningful role.

[FR]
+ soutien pour les demandes de subsides
nadine assiste les artistes bruxellois dans leurs demandes de subsides et dans la gestion de leur budget. Nous les guidons à travers la grande variété de subsides flamands, nous mettons notre réseau à leur disposition et nous recherchons la personne ou organisation la mieux adaptée pour les soutenir.
Nous offrons principalement notre soutien à des artistes actifs dans le champ transdisciplinaire et/ou en recherche artistique (fonction ‘ontwikkeling’, discipline transdisciplinaire (VG) et soutien à la carrière (trajectsubsidies, VGC)). En tant que partenaire dans les projets et les parcours, nadine offre des conseils dans le domaine artistique, de la production et de la gestion de budget.
En cas de réception d’une bourse ou d’acceptation d’un projet, nadine peut poursuivre son accompagnement de l’artiste tant au niveau du contenu qu’au niveau pratique.  
+ soutien sur mesure
nadine est une organisation flexible tournée vers les besoins des artistes contemporains. Nous sommes ouverts à diverses collaborations dans le cadre de projets/recherches/parcours personnels/présentations, dans lesquels nadine peut jouer un rôle significatif.

dannie.n - nadine's magazine

[NL] De Risograaf (een digitale drukmachine voor grote oplages) wordt sinds de opstart van nadine gebruikt bij de communicatie en ontsluiting van haar werking. Ze staat ook al vele jaren ter beschikking van de kunstenaars in residentie. Vanaf 2017 drukt nadine halfjaarlijks een magazine - dannie.n - dat gecureerd wordt door de betrokken WAB-kunstenaars. Het magazine ontsluit de inhoudelijke thema’s en onderzoeken die bij nadine gevoerd worden.

[EN] The Risograph (a digital printing machine for large printouts) has been used since the start of nadine for communication and content dissemination. It has also been available to the artists in residence for many years. As of 2017, nadine will half-yearly publish a magazine - dannie.n - curated by the artists connected to WAB. The magazine disseminates the content and research carried out at nadine.

[FR] Le Risographe (une machine d’impression digitale pour grands tirages) est utilisé depuis les débuts de nadine pour la communication et la diffusion de ses activités. Depuis de nombreuses années, il est également mis à la disposition des artistes en résidence. À partir de 2017, nadine va publier un magazine semestriel – dannie.n – édité par les artistes de la WAB. Le magazine diffuse les contenus et les recherches entrepris chez nadine.