from 
Fri 16.08.13
13:40
to 
Sun 15.09.13
13:40

Default #1 More information

with 
in 

nadine and Foamlab are composing an expedition team for Default#1

 

Default is a journey of discovery for pioneers driven by sun, wind, and muscles to develop a new culture of traveling and nomadic technologies. Artists, designers, technologists and collectors are working whilst traveling by bike through Europe along a straight line from Ireland to Spain and Portugal in August and September 2013.

 

Default is the straight line that derives from a fold in the map of Europe. It provides guidance, a well-defined area within which new ideas, creations, research and inspirations may arise in relation to the landscape and local culture. Default.re is a line which enables the expedition members to wander along a specific defined geographical area, straight wandering. Each team member is basically self-sufficient in terms of research, tools and energy; Default is off-grid. After the trip nadine and Foamlab will organise two exhibitions, one in Brussels and one in Amsterdam, presenting the specific format of Default, artistic research of the artists and the work that was created during the project.

 

Context ... 

Our travel culture has a major impact on the environment. The opportunities we now have to move from one destination to another are huge and have changed the character of - and the way we use - the landscape dramatically. Several centuries ago travel was associated with trade, pilgrimage, or discovery. Nomads followed the footsteps of animals. Trips were mostly related to seasons and events. In the industrial era our means of transportation are much more efficient, and the cultural meaning of travel is reduced to reach a destination as soon as possible. Budget flights and high-speed train lines have decreased the possibilities to interact with the landscape and its regional culture. Default wants to explore the untapped potential in our travel culture and the locative technologies of intentional travel. It is an exploration of the post-industrial landscape. The journey itself is the goal, a movement through the landscape.

 

Default wants to expand on methods for intentional travel. Covering a distance on a scale and speed that is tangible, exploring and appreciate the landscape, the so-called in between zones in their context. Default has the ambition to be a corridor between North and South. The straight line will give the participants the time and space to cross a unique vertical bridge Default.re is a guide that enable the expedition members to wander along a specific defined geographical area,  as straight wanderers.

 

A challenge ... 

A movement straight downwards through the extreme west of Europe as nomadic artistic platform has many challenges. Improvising on the road means navigating through language barriers, cultural barriers and culinary barriers. Finding food, shelter, repairs and ensure group cohesion are all conditions that must be dealt with on a daily basis by twelve people with very different backgrounds.

 

In the Default project the bicycle can be seen as the studio of the artist. The twelve cyclists together form a caravan. The limited speed of the conveyor enables the group to delve into the territoire, which consists of the landscape, history, social and economic context, architecture, nature, people, and so on.

 

The slow movement and the physical and mental immersion happens on a local scale and creates a context in which the artists will work. Every traveler provides the necessary resources and energy for his / her research. Expedition members are selected on the basis of a personal research question focused on the landscape, local culture or nomadic aspects of this context. Default is a challenge to go beyond conventional methods and adapt to ever-changing conditions. This way an artistic practice can emerge that is directly related to the territoire.

 
 
 
--------------------------------------------------------
 

nadine en FoamLab stellen een expeditie team samen voor Default#1.

 

Default is een ontdekkingstocht voor pioniers om aangedreven door zon, wind en spieren  een nieuwe reiscultuur en nomadische technologieën te ontwikkelen. Kunstenaars, ontwerpers, technologen en verzamelaars werken reizend op de fiets door Europa langs een rechte lijn van Ierland naar Spanje en Portugal in augustus en september 2013. 

 

Default is de rechte lijn ontleent aan een vouw in de kaart van Europa. Het vormt een leidraad, een wel afgebakend gebied waarbinnen nieuwe ideeën, creaties, onderzoeksvragen en inspiraties kunnen ontstaan in relatie tot het landschap en lokale cultuur. Default.re is een lijn die de expeditieleden in staat stelt te dwalen langs een welbepaald afgebakend geografisch gebied, i.e. straight wandering. Elk teamlid is in principe zelfvoorzienend wat betreft onderzoek, gereedschap en energievoorziening; Default is off-grid. Na de reis organiseren nadine en FoamLab twee tentoonstellingen, één in Brussel en één in Amsterdam, met onderzoeksresultaten en het werk dat tijdens het project Default ontwikkeld werd.

 

Context...

Onze reiscultuur heeft een grote impact op het milieu. De beschikbare mogelijkheden die we nu hebben om ons van de ene bestemming naar de andere te verplaatsen zijn enorm en hebben het karakter van - en onze omgang met - het landschap drastisch veranderd. Enkele eeuwen geleden hielden reizen verband met handel, bedevaart, of ontdekking. Nomaden volgden in de voetsporen van dieren. Reizen waren veelal verbonden aan seizoenen en evenementen. In het industriële tijdperk winnen onze transportmogelijkheden aan efficiëntie, waarbij de culturele betekenis van reizen is gereduceerd tot het zo snel mogelijk bereiken van een bestemming. Aan boord van budgetvluchten en hogesnelheidslijnen zijn de mogelijkheden tot contact met het landschap en haar regionale cultuur afgenomen. Default wil het enorme onbenutte potentieel in onze reiscultuur en mobiele technologieën voor intentioneel reizen verkennen. Het is een ontdekkingstocht door het post-industriële landschap. De reis zelf is het doel; een beweging door het landschap.

 

Default wil methoden aanboren om intentioneel te reizen. Een afstand afleggen op een schaal en snelheid die tastbaar is, het landschap verkennen, de zogenaamde tussenzones in hun context kunnen bekijken en waarderen. Default heeft de ambitie een corridor te zijn tussen Noord en Zuid. De rechte lijn zal de deelnemers de tijd en ruimte geven een unieke verticale brug te slaan. Default.re is een leidraad die de expeditieleden in staat stelt te dwalen langs een welbepaald afgebakend geografisch gebied, i.e. straight wandering.

 

Een uitdaging...

Een beweging recht naar beneden door het uiterste Westen van Europa als nomadisch artistiek platform heeft vele uitdagingen. Improviseren op de weg betekend navigeren langs taalbarrières, culturele barrières en culinaire barrières. Het vinden van voedsel, onderdak, reparaties en zorg dragen voor groepscohesie zijn allen voorwaarden waaraan moet worden voldaan op een dagelijkse basis door twaalf mensen met zeer uiteenlopende achtergronden.

 

Binnen Default kan de fiets gezien worden als de studio van de kunstenaar. De twaalf fietsers tezamen vormen een karavaan. De beperkte snelheid van het transportmiddel stelt de groep in staat zich te verdiepen in het territoire, dat bestaat uit het landschap, zijn geschiedenis, een sociale en economische context, architectuur, natuur, mensen, enzovoort. 

 

De trage beweging en de lichamelijke en geestelijke onderdompeling gebeurt op lokale schaal en creëert een context waarin de betrokken kunstenaars zullen werken. Iedere reiziger zorgt voor de benodigde middelen en energievoorziening voor zijn/haar onderzoek. Expeditieleden worden geselecteerd op basis van een persoonlijke onderzoeksvraag gericht op het landschap, de lokale cultuur of nomadische aspecten van deze context. Default is een uitdaging om gebruikelijke werkwijzen te overstijgen en de artistieke praktijk aan te passen aan immer veranderende omstandigheden. Op deze manier kan er werk worden gecreëerd dat direct gerelateerd is aan het territoire.